Sopimusehdot

1 Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä tilaus- ja sopimusehtoja sovelletaan Taitaa palveluihin, jollei toisin olla kirjallisesti sovittu. Sopimuksen osapuolina ovat Taitaa ja palvelua käyttävä tai sen tilannut taho (jäljempänä asiakas).  Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.11.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2 Sopimuksen syntyminen

Osapuolet tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy, kun asiakas on hyväksynyt Taitaan tarjouksen sähköpostitse tai asiakas on toimittanut visuaalisen oikoluvun materiaalia tarkastettavaksi ja sen yhteydessä hyväksynyt sopimusehdot. Sopimuksen solmimisen jälkeen syntyneistä muutoksista sovitaan erikseen ja niistä peritään asianmukainen korvaus.

3 Palvelun toimittaminen

3.1 Taitaan on aloitettava palvelun toteutus sovitun ajan kuluessa. Taitaa toimittaa palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen solmimisesta.
3.2 Palvelu on valmistunut, kun Taitaa ilmoittaa palvelun olevan julkaistavissa tai palvelukuvauksen mukainen toiminta toteutunut.
3.3 Mikäli toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta seikasta johtuen, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on korjattu tai poistunut.
3.4 Taitaalla on oikeus periä puolet palvelun hinnasta, jos projektia ei ole voitu edistää asiakkaasta johtuvasta syystä.
3.5 Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen Taitaalla on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.

4 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan tulee järjestää Taitaalle pääsy tarpeellisiin ohjelmistoihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamista.

5 Asiakkaan tarvitsemat lisenssit

Asiakas vastaa tarjouksessa eritellyistä lisenssikustannuksista. Asiakas vastaa, että verkkosivuston toimintaan tarvittavat lisenssit ja käyttöoikeudet ovat asianmukaiset ja niiden lisenssimaksut on maksettu lisenssinhaltijalle.

6 Palvelun kautta toimitettu aineisto

6.1 Asiakas vastaa palvelun kautta Taitaalle toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että:

a) aineisto ei aiheuta häiriötä televerkolle,
b) eikä loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia,
c) palvelua ei käytetä laittomasti tekijänoikeuksilla tai muutoin suojattujen kuva- tai äänitallenteiden, peli- tai tietokoneohjelmistojen välittämiseen ja/tai ns. piraattituotteiden myyntiin (ml. ns. torrent-verkot ja peer-to-peer verkot),
d) ei käytetä massapostituksiin (Spam) tai viestinverkkoja kohtaan suunnattuihin ei-toivottuihin hyökkäyksiin, tai
e) ole lainvastaista tai vastoin viranomaisten määräyksiä taikka hyvää tapaa.

6.2 Taitaa ei vastaa palveluun välitetyn aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

7 Palveluiden käyttöönotto ja toimituksen hyväksyminen

Asiakkaan on välittömästi julkaisun jälkeen tarkastettava palvelu ja siihen mahdollisesti liittyvien ohjelmistojen toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta palvelun puutteesta tai virheestä välittömästi. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa palvelun toimittamisesta tai on ottanut palvelun sen normaalin tarkoituksen mukaiseen käyttöön, katsotaan palvelu hyväksytyksi. 

8 Palvelun tuottaminen ja muutokset.

8.1 Johtuen alan kehityksestä asiakkaan tilaamien palveluiden käytettävyys eri palvelualustoilla, käyttöjärjestelmissä ja matkaviestimissä saattaa muuttua, johtuen mm. käyttöjärjestelmien ja ohjelmien päivityksistä ja muutoksista. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

8.2 Taitaa pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen Taitaa-verkoston uutiskirjeessä.

8.3 Mikäli asiakas tekee itse tai teettää kolmannella osapuolella muutoksia Taitaan toimittamiin palveluihin, niin Taitaa ei vastaa verkkosivuston toimivuudesta.

8.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai monistaa verkkosivuja tai projektin tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia kolmannelle osapuolelle.

9 Maksut ja laskutus

9.1 Asiakas maksaa Taitaalle palvelusta ja sen käytöstä tarjouksessa sovitun tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

9.2 Laskutus tapahtuu palvelun valmistumisen yhteydessä tai asiakkaan kanssa sovituissa erissä. Maksuehto on 14 päivää. Viivästyskorko 7%.

10 Varmuuskopiointi ja tiedostojen säilytys

10.1 Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojensa, tiedostojensa ja dokumenttiensa varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Taitaa ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista tai tiedostojen palauttamisesta virhetilannetta edeltävään tasoon.

10.2 Asiakas huolehtii siitä, että kopioi tai tulostaa Taitaan tietojärjestelmästä siihen tallentamansa tiedon tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Taitaa voi poistaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa järjestelmästä asiakkaan siihen tallentaman tiedon eikä Taitaalla ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan tallentamia tietoja.

11 Tietosuoja

Asiakas vastaa itse ja sitoutuu huolehtimaan riittävästä omien tietokoneidensa ja muun tietojärjestelmänsä, tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen käyttämisen edellytysten suojauksesta.  Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

12 Vastuunrajaus

Taitaa ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten tuoton tai hyödyn menetystä, liikevaihdon tai tuotannon vähenemistä, tiedon katoamista tai viivästymistä, tai muuta välillistä vahinkoa.

13 Kuluttaja-asiakkaiden lainsäädäntöön perustuvat oikeudet

Nämä sopimusehdot eivät rajoita kuluttaja-asiakkaan kuluttajalainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Mikäli nämä sopimusehdot tai palveluiden erityiset ehdot ja kuluttaja-asiakkaan lainsäädännön mukaiset oikeudet ovat ristiriidassa keskenään, sopimusehtoja tulkitaan kuluttajan edun ja kuluttajalainsäädännön mukaisesti.

14 Salassapitovelvollisuus

Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena toiselta osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. 

15 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin.

 

Tietosuojaehdot

Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Taitaan sopimusehtoja. Tätä liitettä ja näitä tietosuojaehtoja sovelletaan siinä tilanteessa ja siltä osin, kun Taitaa toimii suhteessa asiakkaaseensa EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä. Mikäli Taitaan sopimusehtojen ja näiden ehtojen välillä on ristiriitaa, sopimusehdot ovat etusijalla.

Määritelmät

Tässä liitteessä käytetyt käsitteet saavat sen merkityssisällön, joka niille on annettu Euroopan Unionin asetuksessa 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä “tietosuoja-asetus”). Tällaisia käsitteitä ovat erityisesti termit rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä, henkilötieto, rekisteröity, käsittely ja henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Tarkoitus

Taitaa on visuaalisen suunnittelun palveluita tarjoava yritys. Asiakas on yritys, elinkeinonharjoittaja tai muu organisaatio, joka tarvitsee ja hankkii palveluita Taitaalta. Tällä liitteellä osapuolet sopivat siitä, että Taitaa henkilötietojen käsittelijänä käsittelee sopimuksen voimassaoloaikana henkilötietoja asiakkaan, rekisterinpitäjän, lukuun.

Henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan tarjoaminsa palveluiden sekä mahdollisesti muiden sopimuksessa kuvattujen velvoitteiden täyttämiseksi sekä palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen tai kenenkään muun hyväksi. Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, edellyttäen, että siirto tapahtuu tietosuoja-asetuksessa määriteltyä riittäviä suojamekanismeja käyttäen. Henkilötietojen käsittelijän on välittömästi ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jos tämä katsoo, että rekisterinpitäjän antamat käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeistukset rikkovat tietosuoja-asetusta tai muita unionin tai jäsenvaltion tietosuojasäännöksiä. Tämän liitteen ehtojen lisäksi kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sovellettavia kansallisia tietosuojalakeja ja tietosuoja-asetuksen säännöksiä toimintaansa soveltuvin osin.

Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot, kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, on kuvattu jäljempänä.

Alihankinnat

Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus käyttää käsittelyssä toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja edellyttäen, että henkilötietojen käsittelijä ilmoittaa tästä kirjallisesti vähintään 7 päivää etukäteen rekisterinpitäjälle. Kirjallisten ilmoitusten toimittamisvelvollisuus koskee suunniteltua käsittelijän lisäämistä, poistamista tai vaihtamista. Ilmoituksen saatuaan rekisterinpitäjä voi vastustaa suunniteltuja muutoksia.

Käyttäessään toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja, henkilötietojen käsittelijän tulee sopia palveluntarjoajan kanssa, että käsittely tapahtuu noudattaen samoja tietosuojavelvoitteita, kuin mitä tässä liitteessä on kuvattuna. Henkilötietojen käsittelijä vastaa siitä, että sen käyttämän toisen henkilötietojen käsittelijän palvelut toteutetaan tämän liitteen vaatimusten mukaisina.

Salassapito

Kaikkia henkilötietoja joita henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisterinpitäjän lukuun pidetään rekisterinpitäjän luottamuksellisina tietoina ja henkilötietojen käsittelijä sitoutuu pitämään tiedot salassa ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä tietoja muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja omassa organisaatiossaan muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Tietoturva

Henkilötietojen käsittelijän tulee huolehtia, että se toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Toimenpiteet tulee suunnitella huomioiden uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, kuten

a) henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
b) kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;
c) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;
d) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava tietoonsa tulleesta käsittelyssä tapahtuneesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tietosuoja-asetuksessa määritellyt ilmoitusvelvoitteet asetetussa määräajassa. Tietoturvaloukkauksesta tulee antaa riittävät tiedot ja henkilötietojen käsittelijän tulee muutoinkin avustaa rekisterinpitäjää, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tälle tietosuoja-asetuksessa asetetut velvoitteet. Henkilötietojen käsittelijän tulee myös ryhtyä tarpeellisiin jatkotoimenpiteisiin, joilla henkilötietojen tietoturvaloukkauksen haittavaikutuksia voidaan lieventää tai tulevia loukkauksia estää.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Mikäli henkilötietojen käsittelijä tulee tietoiseksi siitä, että suunniteltu käsittely aiheuttaisi korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta, tulee sen ilmoittaa tästä rekisterinpitäjälle ja avustaa tätä tarvittaessa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttamisessa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen, henkilötietojen käsittelijän tulee kohtuudella ja ilman aiheetonta viivästystä auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat tietosuoja-asetuksessa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Tällaisia oikeuksia voivat olla muun muassa, sellaisina kuin ne on tietosuoja-asetuksessa määritelty, rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoon, oikeus saada tieto korjatuksi, oikeus kieltää käsittely, oikeus tietojen poistamiseen (ns. “oikeus tulla unohdetuksi”), oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus saada tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen. Mikäli tällaisia vaatimuksia esitetään suoraan henkilötietojen käsittelijälle, sen tulee viipymättä ilmoittaa niistä rekisterinpitäjälle.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas toimii rekisterinpitäjänä suhteessa näiden tietosuojaehtojen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin ja asiakas vastaa siitä, että se täyttää kaikki ne velvollisuudet, joita lainsäädäntö edellyttää rekisterinpitäjältä (mm. rekisteröityjen informoiminen, tietosuojaselosteiden laatiminen ja saatavilla pitäminen, riittävien ja lainmukaisten käsittelyperusteiden varmistaminen, mukaan lukien suostumusten hankkiminen, mikäli käsittely suostumusta edellyttää). Asiakas vastaa myös siitä, että tämän Taitaalle antamat käsittelyohjeet ovat lainmukaisia.

Asiakas yksin määrittelee ja vastaa palveluihin tallennetuista tiedoista (mukaan lukien henkilötiedoista) ja siitä, että tällä on oikeus käsitellä ja tallentaa palveluun henkilötietoja ja luovuttaa niitä Taitaalle. 

Muut ehdot

Taitaa ei ole vastuussa rekisterinpitäjälle mistään sopimusrikkomusten aiheuttamista välillisistä, epäsuorista vahingoista tai kolmansien esittämistä vaatimuksista.

Liitteen voimaantulo ja sopimuksen päättymisen vaikutukset

Tämä liite tulee voimaan osapuolten välisen sopimuksen voimaantulon yhteydessä ja pysyy voimassa kyseisen sopimuksen voimassaoloa koskevien ehtojen mukaisesti.

Kohtuullisen ajan kuluttua sopimuksen päätyttyä henkilötietojen käsittelijä joko poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset sekä poistaa tunnuksensa rekisterinpitäjän tietojärjestelmiin, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot. Siinä tapauksessa henkilötietojen käsittelijällä on oikeus säilyttää henkilötiedot lain vaatimusten mukaisesti, jatkamatta muutoin henkilötietojen käsittelyä ja noudattaen edelleen tässä liitteessä kuvattuja salassapitovelvoitteita. Koska henkilötietojen käsittelijä viime kädessä poistaa hallussaan olevat rekisterinpitäjän henkilötiedot sopimuksen päätyttyä, tulee rekisterinpitäjän ennen sopimuksen päättymistä varmistaa, että sillä on tarvittavat kopiot tai varmuuskopiot näistä tiedoista, mikäli se niitä edelleen tarvitsee sopimuksen päättymisen jälkeen.

KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Käsittelyn luonne: Henkilötietojen käsittely koskee Taitaan tarjoamien palveluiden, kuten verkkosivusto ja visuaalisen suunnittelun palveluiden tarjoamista asiakkaalle. Taitaa kerää, tallentaa ja käsittelee rekisterinpitäjänä toimivien asiakkaiden henkilötietoja sopimuksen, näiden ehtojen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Taitaan käsittelemät asiakkaan henkilötiedot saattavat koskea seuraavia henkilötietoryhmiä: nimi, sähköpostiosoite, laskutustiedot, tilatut uutiskirjeet, verkkokaupan tilaushistoria ja muu verkkosivuston käyttöön liittyvä data. Tyypillisesti henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröityjen ryhmiä: asiakkaan omat asiakkaat (potentiaaliset ja nykyiset), asiakkaan verkkopalvelujen käyttäjät sekä asiakkaan uutiskirjeiden tilaajat.

ALIHANKKIJAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE

Palveluiden päivittäiseen tuottamiseen ei pääsääntöisesti käytetä alihankkijoita. Mikäli alihankkijoita käytetään sovitaan asiasta asiakkaan kanssa erillisellä sopimuksella.